پيشگيري آسيبهاي اجتماعي بر مبناي تئوريها و راهبردهاي كارآفريني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


پيشگيري آسيبهاي اجتماعي بر مبناي تئوريها و راهبردهاي كارآفريني

پيشگيري آسيبهاي اجتماعي بر مبناي تئوريها ...

ناشر : انتشارات پژوهشيار

مهرداد احمدي فر

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰ ریال