مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت و حساب ...

ناشر : انتشارات ياسمين

اكرم اخوان ارمكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت

ناشر : انتشارات صالحيان

سپيده خلفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال