مباني مددكاري اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


مباني مددكاري اجتماعي

مباني مددكاري اجتماعي

ناشر : شلاك

كاظم قجاوند

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مباني مددكاري اجتماعي فردي، گروهي ، خانوادگي: كتاب درسي رشته‌هاي : مددكاري اجتماعي، علوم اجتماعي، روان‌شناسي ، مشاوره و راهنمايي ، آموزش و پرورش كودكان استثنايي و دانشگاه نيروهاي انتظامي

مباني مددكاري اجتماعي فردي، گروهي ، خانو ...

ناشر : علم

م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ف‍رج‍اد

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۵۰۰ ریال

15%
مباني مددكاري اجتماعي

مباني مددكاري اجتماعي

ناشر : علم

عزت الله سام آرام

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۲۷۵۰ ریال


اصول و مباني مددكاري اجتماعي

اصول و مباني مددكاري اجتماعي

ناشر : آواي نور

خوزه اشفورد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي (مباني مددكاري فردي، گروهي و جامعه اي).

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد مددكاري اجتما ...

ناشر : سنجش اميركبير

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كتاب طلايي مباني مددكاري اجتماعي(نسل سوم): ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور

كتاب طلايي مباني مددكاري اجتماعي(نسل سوم ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

زينب اصالتي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال


اصول و مباني مددكاري اجتماعي در خانواده نظاميان(كاركنان، بازنشستگان، ايثارگران)...

اصول و مباني مددكاري اجتماعي در خانواده ...

ناشر : كاشف علم

حسين پارسافرد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال