پنج ( 5 ) نقطه قوت برتر خود را بشناسيد (استعدادياب كليفتون): مجموعه 34 نقطه قوت فردي ، اجتماعي و سا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0