كاربرد تمرينات لرزشي در فيزيوتراپي و ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد تمرينات لرزشي در فيزيوتراپي و ورزش

كاربرد تمرينات لرزشي در فيزيوتراپي و ورز ...

ناشر : محقق اردبيلي

ابراهيم نوريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال