مدل سازي فرايند كسب و كار با استاندارد BPMN مرجع فارسي BPMN 2.0.2 و (ISO/IEC 19510:2013(E |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0