چالش هاي دستيابي به تورم تك رقمي پايدار در اقتصاد ايران (تحليل وضعيت و توصيه هاي سياستي)‏‫ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


‏‫چالش  هاي دستيابي به تورم تك رقمي پايدار در اقتصاد ايران‏‫: تحليل وضعيت و توصيه هاي سياستي‮‬

‏‫چالش هاي دستيابي به تورم تك رقمي پايد ...

ناشر : پژوهشكده پولي و بانكي

فاطمه اثباتي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

چالش  هاي دستيابي به تورم تك رقمي پايدار در اقتصاد ايران (تحليل وضعيت و توصيه هاي سياستي)‏‫

چالش هاي دستيابي به تورم تك رقمي پايدار ...

ناشر : پژوهشكده پولي و بانكي

فاطمه اثباتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال