رياضيات انتخاب، يا، چگونه بدون شمارش بشماريم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رياضيات انتخاب، يا، چگونه بدون شمارش بشماريم

رياضيات انتخاب، يا، چگونه بدون شمارش بشم ...

ناشر : مركزنشردانشگاهي

بتول جذبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال