جامعه شناسي توسعه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 41


جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي توسعه

ناشر : كيهان

مصطفي ازكيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسي توسعه زنان

جامعه شناسي توسعه زنان

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

شهربانو چتري

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

حوزه هاي پيشرفته جامعه شناسي (سياسي - توسعه - روستايي - ادبيات و ...)...

حوزه هاي پيشرفته جامعه شناسي (سياسي - تو ...

ناشر : مشاوران صعود ماهان

نظام بهرامي كميل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي توسعه

ناشر : چويل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران

جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستاي ...

ناشر : اطلاعات

مصطفي ازكيا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫كارآفريني در كشاورزي و توسعه ي روستايي (با رويكرد جامعه شناسي توسعه ي پايدار روستايي)‮‬

‏‫كارآفريني در كشاورزي و توسعه ي روستايي ...

ناشر : سپهر دانش

خليل ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


جامعه شناسي توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ

جامعه شناسي توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

موسي عنبري

قیمت کتاب سیتی : ۶۴۰۰۰ ریال

جامعه شناسي گراش: بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهرستان گراش

جامعه شناسي گراش: بررسي فرايند توسعه و ن ...

ناشر : دانشنامه فارس

عبدالعلي صلاحي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسي توسعه: رشته علوم اجتماعي

جامعه شناسي توسعه: رشته علوم اجتماعي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نيره توكلي

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۰۰۰ ریال


10%
نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران: نفت و توسعه اقتصادي

نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران: نف ...

ناشر : نشر مركز

عليرضا طيب

قیمت کتاب سیتی : ۶۲۵۵۰۰ ریال

مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي

مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي

ناشر : اطلاعات

مصطفي ازكيا

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران

جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستاي ...

ناشر : اطلاعات

م‍ص‍طف‍ي ازك‍ي‍ا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال