فيلم نامه نويسي : برانگيختن احساس (تكنيك هاي دراماتيك پيشرفته براي مسحور كردن مخاطب) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فيلم نامه نويسي : برانگيختن احساس (تكنيك هاي دراماتيك پيشرفته براي مسحور كردن مخاطب)

فيلم نامه نويسي : برانگيختن احساس (تكنيك ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

كارل ايگلسياس

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال