از خاموشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 12


داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني: از آغاز تا خاموشي دماوند

داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني: ا ...

ناشر : بلخ

فريدون جنيدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۶۰۰۰۰ ریال

از خاموشي

از خاموشي

ناشر : سخن

فريدون مشيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰ ریال

سماع قلم در خاموشي اقتصاد : ( نيم نگاهي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دولت تدبير و اميد قبل از توافق هسته اي)

سماع قلم در خاموشي اقتصاد : ( نيم نگاهي ...

ناشر : شاپرك سرخ

علي مصطفي زادگان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال


زيباي جاودانه: منتخب ده دفتر شعر: تشنه توفان، گناه دريا، ابر و كوچه، بهار را باور كن، از خاموشي ...

زيباي جاودانه: منتخب ده دفتر شعر: تشنه ت ...

ناشر : سخن

فريدون مشيري

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۵۰۰۰ ریال

خاموشي ژن از طريق RNA

خاموشي ژن از طريق RNA

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

مسعود سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

از خاموشي

از خاموشي

ناشر : نشر سخن

ف‍ري‍دون م‍ش‍ي‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


15%
روشن تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز ايران (1357 - 1300)

روشن تر از خاموشي: برگزيده شعر امروز اير ...

ناشر : آگه

مرتضي كاخي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۴۵۰۰۰ ریال

روشن تر از خاموشي "نو سروده ها"

روشن تر از خاموشي "نو سروده ها"

ناشر : طالب آملي

فوزيه كريميان

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

تمام خاموشي ها از يك قبيله اند

تمام خاموشي ها از يك قبيله اند

ناشر : انتشارات مايا

زهره صباغ نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


فراتر از خاموشي

فراتر از خاموشي

ناشر : انتشارات يانار

پ‍ات‍ري‍ك م‍ودي‍ان‍و

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

پس از يك عمر خاموشي: مجموعه غزل

پس از يك عمر خاموشي: مجموعه غزل

ناشر : شاني

شهيار واثقي

قیمت کتاب سیتی : ۸۳۰۰۰ ریال

15%
پس از خاموشي

پس از خاموشي

ناشر : نشر خزه

نورا نواپور

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۲۰۰۰۰ ریال