مباني علم اقتصاد، قابل استفاده براي: 1. دانشجويان رشته هاي اقتصاد، حقوق، جامعه شناسي، علوم تربيتي، ع |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني علم اقتصاد، قابل استفاده براي: 1. دانشجويان رشته هاي اقتصاد، حقوق، جامعه شناسي، علوم تربيتي، علوم سياسي، مديريت، حسابداري و ...، 2. دانشجويان كا

مباني علم اقتصاد، قابل استفاده براي: 1. ...

ناشر : نگاه دانش

محسن نظري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال