بررسي تابع رياضي دهم شامل: تعريف تابع و دامنه، نمودارهاي درجه اول ودوم، ...قابل استفاده دانش آموزان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تابع رياضي دهم شامل: تعريف تابع و دامنه، نمودارهاي درجه اول ودوم، ...قابل استفاده دانش آموزان سال اول دوره متوسطه دوم( پايه دهم) رشته هاي رياضي و تجربي

بررسي تابع رياضي دهم شامل: تعريف تابع و ...

ناشر : حرف آخر آموزش

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال