سيستم هاي توزيع شده (اصول و الگوها) : تاليف اندرو اس تننباوم، مارتين وان استيم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سيستم هاي توزيع شده (اصول و الگوها)  : تاليف اندرو اس تننباوم، مارتين وان استيم

سيستم هاي توزيع شده (اصول و الگوها) : ت ...

ناشر : علوم رايانه

Andrew S. Tanenbaum

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال