‏‫روان شناسي صنعتي / سازماني رويكرد كاربردي‮‬‮‬

‏‫روان شناسي صنعتي / سازماني رويكرد كارب ...

ناشر : سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

‏‫مايكل جي.‬ آمود


روان شناسي صنعتي و سازماني

روان شناسي صنعتي و سازماني

ناشر : انتشارات ملرد

ايرج بابايي اربوسرا


كتاب تست طلايي روان شناسي صنعتي - سازماني

كتاب تست طلايي روان شناسي صنعتي - سازمان ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

ندا برومند يگانه