اجراي تغيير در برنامه درسي: الگوها، اصول و چالش‌ها

اجراي تغيير در برنامه درسي: الگوها، اصول ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

محبوبه خسروي

تغيير و اجراي برنامه درسي

تغيير و اجراي برنامه درسي

ناشر : آييژ

اميرحسين ‌مهدي‌زاده

تغيير و اجراي برنامه درسي

تغيير و اجراي برنامه درسي

ناشر : آييژ

اميرحسين مهدي زاده


تغيير و اجراي برنامه درسي

تغيير و اجراي برنامه درسي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

محمود مهرمحمدي