مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور حقوقي

مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور حق ...

ناشر : مجد

م‍ص‍طف‍ي اص‍غ‍رزاده ب‍ن‍اب

مجموعه آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

مجموعه آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان ع ...

ناشر : شركت سهامي روزنامه رسمي كشور

شهرام نورمحمدي

مجموعه آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (۱۳۹۵- ۱۳۲۳)

مجموعه آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان ع ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش


مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، به انضمام: نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان، آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه هاي قوه قضائيه، .

مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، ...

ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

غلامرضا شهري

مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، به انضمام: نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان، آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه هاي قوه قضائيه، .

مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، ...

ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

غلامرضا شهري