آمار و احتمال شامل سوالات آزمون: آمار و كاربرد آن در مديريت، آمار و احتمال مهندسي ...

آمار و احتمال شامل سوالات آزمون: آمار و ...

ناشر : شيرين سلطاني محمدي

شيرين سلطاني محمدي

آمار و احتمال شامل سوالات آزمون: آمار و كاربرد آن در مديريت، آمار و احتمال مهندسي ...

آمار و احتمال شامل سوالات آزمون: آمار و ...

ناشر : شيرين سلطاني محمدي

ابراهيم كريمي كيا


آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اق ...

ناشر : مهر سبحان

مجتبي محمدنژادشوركايي