پندهاي جاودانه: حكمت هاي نهج البلاغه

پندهاي جاودانه: حكمت هاي نهج البلاغه

ناشر : نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين (ع)

محمد دشتي

حكمت جاودانه

حكمت جاودانه

ناشر : كانون انديشه جوان

حسن معلمي

حكمت هاي جاودانه به زبان شعر

حكمت هاي جاودانه به زبان شعر

ناشر : انتشارات مينودر

محمود حسيني نسب