از زاويه تا صداي عبور

از زاويه تا صداي عبور

ناشر : آواي سخن

ف‍رح‍ن‍از ع‍ب‍اس‍ي


اندازه گيري طول و زاويه و عددهاي تقريبي

اندازه گيري طول و زاويه و عددهاي تقريبي

ناشر : شركت تحقيقاتي انتشاراتي دانشيار، نشر استاديار

آسيه معمارتثليث زاويه و تربيع دايره

تثليث زاويه و تربيع دايره

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

سيامك جعفري

تقارن و تكانه ي زاويه اي در مكانيك كوانتوم "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

تقارن و تكانه ي زاويه اي در مكانيك كوانت ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان فيزيك مدرسان برتر