‏‫اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام (دوره دكتري و ارشد)

‏‫اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام (د ...

ناشر : موسسه انتشاراتي دانش ماندگار عصر

حسين ممتاز

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام : ويژه دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام : وي ...

ناشر : موسسه انتشاراتي دانش عصر ماندگار

محمود رضايي زاده