آشنايي با مباني رياضيات

آشنايي با مباني رياضيات

ناشر : دانشگاه شيراز ، مركز نشر

محمدرضا سپهري نوبندگاني

رياضيات آكچوئريال براي بازنشستگي مباني و مفاهيم كاربردي در كسب‌و‌كار؛ از مرگ و مير تا ترازنامه

رياضيات آكچوئريال براي بازنشستگي مباني و ...

ناشر : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه

ليلي نياكانمباني تركيبيات: رياضيات و كاربردها

مباني تركيبيات: رياضيات و كاربردها

ناشر : مشاوران صعود ماهان

يوسف فكري


مباني رياضيات

مباني رياضيات

ناشر : شمس كهن

شهاب الدين ابراهيمي آتاني

مباني رياضيات

مباني رياضيات

ناشر : دانشگاه تربيت معلم سبزوار

سيدمحمود طالبيان

مباني رياضيات اكچوئرال

مباني رياضيات اكچوئرال

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

ميرمهدي سيداصفهاني