آزمونهاي مهارت در شطرنج: سنجش قدرت تركيبي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آزمونهاي مهارت در شطرنج: سنجش قدرت تركيبي

آزمونهاي مهارت در شطرنج: سنجش قدرت تركيب ...

ناشر : فرزين

رضا رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال