آشنايي با برنامه ريزي خطي فازي

آشنايي با برنامه ريزي خطي فازي

ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد

زهرا ناجي عظيمي

برنامه ريزي خطي

برنامه ريزي خطي

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

كاتاجي مورتي


برنامه ريزي خطي

برنامه ريزي خطي

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

ميربهادرقلي آريانژاد

برنامه ريزي خطي

برنامه ريزي خطي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

محمدجواد اصغرپور

برنامه ريزي خطي 1: مقدمه

برنامه ريزي خطي 1: مقدمه

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

غلامرضا جهانشاهلو


برنامه ريزي خطي پيشرفته (روش هاي نقاط دروني)

برنامه ريزي خطي پيشرفته (روش هاي نقاط در ...

ناشر : دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران)

عباس سيفي

برنامه‏ ريزي خطي و الگوريتم‏ هاي آن براي شبكه‏ هاي مخابراتي: يك راهنماي عملي براي طراحي، كنترل و مديريت شبكه‏ هاي مخابراتي

برنامه‏ ريزي خطي و الگوريتم‏ هاي آن براي ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد اراك

بهروز حيدري


برنامه ريزي خطي و جريان هاي شبكه اي

برنامه ريزي خطي و جريان هاي شبكه اي

ناشر : نشر كتاب دانشگاهي

مختار بازارا