تالاب هاي دور: برگردان لري و لكي داستان هايي از كليله و دمنه

تالاب هاي دور: برگردان لري و لكي داستان ...

ناشر : اردي بهشت جانان

ن‍ص‍رال‍ل‍ه ب‍ن م‍ح‍م‍د ن‍ص‍رال‍ل‍ه م‍ن‍ش‍ي

داستان هايي از كليله و دمنه

داستان هايي از كليله و دمنه

ناشر : ياران علم و دانش

ناصر نثار