تاثير ابن سينا بر فلسفه دنس اسكوتوس

تاثير ابن سينا بر فلسفه دنس اسكوتوس

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

مهدي عباس زاده

تاثير ابن سينا بر فلسفه دنس اسكوتوس

تاثير ابن سينا بر فلسفه دنس اسكوتوس

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

مهدي عباس زاده