فرهنگ دفاعي با رويكرد دشمن شناسي و ابعاد نفوذ آن

فرهنگ دفاعي با رويكرد دشمن شناسي و ابعاد ...

ناشر : سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، انتشارات دفاع

فتح الله پريشان