‏‫اصول برنامه‌ريزي درسي (دوره ابتدايي)‮‬

‏‫اصول برنامه‌ريزي درسي (دوره ابتدايي)‮‬

ناشر : نويد دانش دارالفنون

صديقه رسوليان

اصول و روشهاي برنامه‌ريزي درسي

اصول و روشهاي برنامه‌ريزي درسي

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش‌پژوهان

نسرين هاشم‌بيك


برنامه‌ريزي درسي

برنامه‌ريزي درسي

ناشر : پارس آويد

زينب باني


برنامه‌ريزي درسي دوره ابتدايي( برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي)

برنامه‌ريزي درسي دوره ابتدايي( برنامه‌ري ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

Claire McLachlan


درآمدي بر برنامه‌ريزي درسي و آموزشي

درآمدي بر برنامه‌ريزي درسي و آموزشي

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

سهراب يزداني