آينده پيچيدگي : تصور يك راه بهتر براي درك نظم و بي نظمي

آينده پيچيدگي : تصور يك راه بهتر براي در ...

ناشر : دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، مركز انتشارات راهبردي

محمد يوسفي خرايم