آيات بينات : تفسير آيات منتخب تاريخي در قرآن كريم

آيات بينات : تفسير آيات منتخب تاريخي در ...

ناشر : نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف

ي‍ع‍ق‍وب ج‍ع‍ف‍ري

آيات منتخب با تاكيد بر قرآن، خانواده، آرامش: تفسير كاربردي شصت و سه آيه از قرآن كريم

آيات منتخب با تاكيد بر قرآن، خانواده، آر ...

ناشر : بنياد بين‌المللي آفاق، مركز بين‌المللي ترجمه و نشر آفاق

محسن زارع‌پور


تفسير سوره ها و آيات منتخب قرآن كريم

تفسير سوره ها و آيات منتخب قرآن كريم

ناشر : تلاوت (وابسته به سازمان دارالقرآن الكريم)

حسين تقي پور

تفسير قرآن كريم (آيات منتخب)

تفسير قرآن كريم (آيات منتخب)

ناشر : پژوهش توس

محمود توكليان اكبري