مديريت دارايي - بدهي (رويكرد كاربردي)

مديريت دارايي - بدهي (رويكرد كاربردي)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

ف‍ري‍دون ره‍ن‍م‍اي رودپ‍ش‍ت‍ي