تشخيص و درمان بيش فعالي در كودكان

تشخيص و درمان بيش فعالي در كودكان

ناشر : انتشارات امين نگار

فريبا موميوندراهنماي تشخيص و درمان اختلال كم توجهي/ بيش فعالي در كودكان و بزرگسالان

راهنماي تشخيص و درمان اختلال كم توجهي/ ب ...

ناشر : ارجمند

م‍يرمح‍م‍ود م‍ي‍رن‍س‍ب

سونامي محبوب : تشخيص و درمان بيش فعالي (روش هايي كاربردي در مواجهه با كودكان بيش فعال)

سونامي محبوب : تشخيص و درمان بيش فعالي ( ...

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

ماندانا خوش سيرت