متون فقه (۳)

متون فقه (۳)

ناشر : پيام دانشگاهياستنباط حكم اخلاقي از متون ديني و ادله لفظي : بررسي چند چالش مهم در اصول لفظي فقه الاخلاق

استنباط حكم اخلاقي از متون ديني و ادله ل ...

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

محمد عالم زاده نوري


اقرار و ديات در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اقرار و ديات در متون فقه جزا "مرجع دانشگ ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان حقوق مدرسان برتر

القضاء و الشهادات و قصاص در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

القضاء و الشهادات و قصاص در متون فقه جزا ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان حقوق مدرسان برتر