اثر ازدواج و تغيير تابعيت در حقوق ايران و بين الملل خصوصي

اثر ازدواج و تغيير تابعيت در حقوق ايران ...

ناشر : انتشارات سردار

علي اكرم داودي نيا

اسلام و حقوق بين الملل خصوصي: تابعيت و وضعيت پناهندگان

اسلام و حقوق بين الملل خصوصي: تابعيت و و ...

ناشر : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات

مصطفي دانش پژوه