آفتاب و غول زخمي

آفتاب و غول زخمي

ناشر : شكوفه ياس

سينا قنبري

آواي زخمي ترانه‌ها

آواي زخمي ترانه‌ها

ناشر : نشر ايجاز

ع‍س‍گر رش‍ي‍دي‌


احساس زخمي

احساس زخمي

ناشر : انگيزه مهر

سيما سروشه

از برادران زخمي ما

از برادران زخمي ما

ناشر : نشر نيماژ

ژوزف آندراس


با زخمه هاي زخمي

با زخمه هاي زخمي

ناشر : فصل پنجم

علي رضايي

بازدم هاي زخمي

بازدم هاي زخمي

ناشر : چلچله

احسان فرزين آبده گاه


باورهاي زخمي

باورهاي زخمي

ناشر : صداي معاصر

زهرا احسان‌منش

ببرهاي زخمي حكيميه

ببرهاي زخمي حكيميه

ناشر : نشر چشمه

حسام حيدري

پادشاه زخمي

پادشاه زخمي

ناشر : نشر امضا

لي باردوگو