استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري


حسابداري بخش عمومي ( بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ايران)

حسابداري بخش عمومي ( بر اساس استانداردها ...

ناشر : ديوان محاسبات كشور، مركز آموزش و برنامه‌ريزي

محمدرضا شراهي


سيستم حسابداري پيمانكاري و استانداردهاي بخش عمومي

سيستم حسابداري پيمانكاري و استانداردهاي ...

ناشر : ‏‫ آريا دانش ‮‬

اعظم عزيزي قرا محمدي