رويكرد ترجمه بين نشانه اي طراحي چهره پردازي: براساس رويكردهاي نشانه شناسي ون ليون، چهره شناسي ميهن، طراحي چهره پردازي كورسون، كلاوان، و معيريان

رويكرد ترجمه بين نشانه اي طراحي چهره پرد ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

شيدا محرابي روشن


رويكرد ترجمه بين نشانه اي طراحي چهره پردازي: براساس رويكردهاي نشانه شناسي ون ليون، چهره شناسي ميهن، طراحي چهره پردازي كورسون، كلاوان، و معيريان

رويكرد ترجمه بين نشانه اي طراحي چهره پرد ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

شيدا محرابي روشن

طراحي لوگو، آرم و نشانه با Corel DRAW

طراحي لوگو، آرم و نشانه با Corel DRAW

ناشر : ديباگران تهران

فرناز رياحي


طراحي نشانه

طراحي نشانه

ناشر : فاطمي

مسعود سپهر

طراحي نشانه

طراحي نشانه

ناشر : فخراكيا

آناهيتا مقبلي