كانسليم (CANSLIM) روشي متفاوت براي كسب سود در بازار سهام

كانسليم (CANSLIM) روشي متفاوت براي كسب س ...

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع رساني و خدمات بورس)

ويليام ج. اونيل