اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گراي مديران در سازمان ها

اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گ ...

ناشر : ‏‫ نام آوران ماندگار

احد كارگرنجفي


رهبري در سازمان ها

رهبري در سازمان ها

ناشر : انتشارات سروش و ستاره

فهيمه منصور


رهبري در سازمان: تكنيك ها و نظريه هاي رهبري با رويكرد كاربردي

رهبري در سازمان: تكنيك ها و نظريه هاي ره ...

ناشر : ‏‫موسسه كتاب مهربان نشر

بهروز پورولي