اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : الوند پويان

‏‫ميرهادي‬ ‏‫موذن جمشيدي‬


بازاريابي پايدار (بارويكرد مديريت استراتژيك)

بازاريابي پايدار (بارويكرد مديريت استرات ...

ناشر : مركز انتشارات توسعه علوم

سيدعباس ساداتي


مديريت استراتژيك بازاريابي

مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : انتشارات نوروزي

محمد اميدوار


مديريت استراتژيك بازاريابي

مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : دانشياران ايران

علي ابراهيمي

مديريت استراتژيك بازاريابي

مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : دانشگاه محقق اردبيلي

الگزاندر چرنو

مديريت استراتژيك بازاريابي

مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : بازاريابي

الگزاندر چرنو