تجارت الكترونيك(۱)

تجارت الكترونيك(۱)

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور:

آشنايي با تجارت الكترونيك

آشنايي با تجارت الكترونيك

ناشر : نويد نصيري

پدیدآور: نويد نصيري


آشنايي با تجارت الكترونيك در اصناف

آشنايي با تجارت الكترونيك در اصناف

ناشر : هنگام

پدیدآور: اب‍وال‍ق‍اس‍م آق‍اح‍س‍ي‍ن ش‍ي‍رازي

آميخته بازاريابي در تجارت الكترونيك و تاثير آن بر وفاداري مشتري

آميخته بازاريابي در تجارت الكترونيك و تا ...

ناشر : انتشارات صالحيان

پدیدآور: حامد ابراهيمي

ابعاد حقوقي تجارت الكترونيك ايران

ابعاد حقوقي تجارت الكترونيك ايران

ناشر : ‏‫آيين احمد (ص)‬

پدیدآور: زهرا انصاري فر


اثربخشي عوامل موثر بر كارآمدي روابط بنگاه- مشتري در عرصه تجارت الكترونيك

اثربخشي عوامل موثر بر كارآمدي روابط بنگا ...

ناشر : سخنوران

پدیدآور: م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍درض‍ا باغني

اصول تجارت الكترونيك

اصول تجارت الكترونيك

ناشر : ايده ماندگار

پدیدآور: سميه كريمي


اصول تجارت الكترونيك

اصول تجارت الكترونيك

ناشر : انتشارات توسعه و مديريت

پدیدآور: روح الله شعباني

اصول هوش تجاري در تجارت الكترونيك

اصول هوش تجاري در تجارت الكترونيك

ناشر : ميعاد انديشه

پدیدآور: رويا محمودي‏

‏‫اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل (بررسي تجارت الكترونيك)‬

‏‫اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل (برر ...

ناشر : انتشارات ماهواره

پدیدآور: محمد هادي بيك زاد