مجموعه برگزيده قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشتمل بر فرامين ...

مجموعه برگزيده قوانين و مقررات مناطق آزا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت حقوقي،معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، اداره چاپ و انتشار

پدیدآور: م‍ه‍ن‍از كردناييج