اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : انتشارات پشتيبان

پدیدآور: سيد محمد علي نبي زاده

حسابداري سيستم هاي اطلاعاتي

حسابداري سيستم هاي اطلاعاتي

ناشر : انتشارات اوستا

پدیدآور: سياوش ساعي

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : نگاه دانش

پدیدآور: علي ابراهيمي كردلر


سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : حافظ پژوه

پدیدآور: موسي شعبانپورالمشيري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : نسل روشن

پدیدآور: محمد رضايي

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : روزانديش

پدیدآور: بهجت عباسي


سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : ترمه

پدیدآور: محسن دستگير

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : فرهنگ زبان

پدیدآور: محمود همت فر

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : اسرار علم

پدیدآور: اكبر شكيباپور


سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : پريكا

پدیدآور: حسين محمدي

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : مرنديز

پدیدآور: مهدي مرادي

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : مرنديز

پدیدآور: مهدي مرادي