پليس راهور و مخاطب شناسي: (درآمدي بر اصول و شيوه هاي مخاطب شناسي از سوي پليس راهور)

پليس راهور و مخاطب شناسي: (درآمدي بر اصو ...

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

پدیدآور: رضا عبدالرحماني

درآمدي بر سواد رسانه اي، هنرهاي تعاملي و مخاطب شناسي

درآمدي بر سواد رسانه اي، هنرهاي تعاملي و ...

ناشر : انتشارات پشتيبان

پدیدآور: فاطمه اميري


راديويي كه مي شنيديم : مجموعه نوشته هايي درباره فرهنگ مردم، شعر و موسيقي، بازنمايي زنان، مخاطب شناسي، آگهي هاي بازرگاني، زبان فارسي و...

راديويي كه مي شنيديم : مجموعه نوشته هايي ...

ناشر : دستان

پدیدآور: ن‍اص‍ر ع‍اب‍دي‍ن‍ي

عبور از مخاطب شناسي سنتي

عبور از مخاطب شناسي سنتي

ناشر : فرهنگ ها

پدیدآور: علي اصغر


كتاب كار دبيران پر مخاطب زيست شناسي ۱۱

كتاب كار دبيران پر مخاطب زيست شناسي ۱۱

ناشر : كتاب نارنجي

پدیدآور: محسن رسولي


مبلغان ديني و مخاطب شناسي

مبلغان ديني و مخاطب شناسي

ناشر : ييلاق سبز

پدیدآور: داود ميرزايي مقدم

مبلغان ديني و مخاطب شناسي

مبلغان ديني و مخاطب شناسي

ناشر : دارالمعارف

پدیدآور: داود ميرزايي مقدم