دريادل : خاطرات شفاهي فاطمه دهقاني همسرشهيد ابوالفضل رفيعي

دريادل : خاطرات شفاهي فاطمه دهقاني همسرش ...

ناشر : كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استانهاي خراسان، انتشارات ستاره ها

پدیدآور: مريم قربان زاده