جايگاه ورزش در جامعه

جايگاه ورزش در جامعه

ناشر : انتشارات صالحيان

پدیدآور: سيدرسول مال جو

فرهنگ ورزش و توسعه آن در جامعه

فرهنگ ورزش و توسعه آن در جامعه

ناشر : راز نهان

پدیدآور: پريسا خواجه‌نژاد

م‍ب‍ان‍ي  ج‍ام‍ع‍ه  ش‍ن‍اس‍ي  در ورزش

م‍ب‍ان‍ي ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ي در ورزش

ناشر : نشر ورزش

پدیدآور: م‍س‍ع‍ود ن‍ادري‍ان ج‍ه‍رم‍ي


مديريت و توسعه ورزش در جامعه

مديريت و توسعه ورزش در جامعه

ناشر : انتشارات زبان آكادميك

پدیدآور: رابرت ويلسون

مديريت ورزش در جامعه: ورزش همگاني از يك نگاه

مديريت ورزش در جامعه: ورزش همگاني از يك ...

ناشر : آتش و يخ

پدیدآور: سيده‌ربابه حسيني

نظريه هاي پيشرفته جامعه شناسي در ورزش

نظريه هاي پيشرفته جامعه شناسي در ورزش

ناشر : بامداد كتاب

پدیدآور: بهرام قديمي


نظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش

نظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش

ناشر : علم

پدیدآور: ريچارد جيوليونوتي

نظريه هاي كلاسيك و مدرن در جامعه شناسي ورزش

نظريه هاي كلاسيك و مدرن در جامعه شناسي و ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: رق‍ي‍ه ش‍ك‍اري


نقش ورزش در كيفيت زندگي افراد جامعه

نقش ورزش در كيفيت زندگي افراد جامعه

ناشر : موج قلم

پدیدآور: علي اصغر خليلي

‏‫ورزش در جامعه

‏‫ورزش در جامعه

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

پدیدآور: جي كوكلي

ورزش در جامعه ۱ و ۲

ورزش در جامعه ۱ و ۲

ناشر : نشر ورزش

پدیدآور: جي كوكلي