خاطرات مديريت در كرايسلر

خاطرات مديريت در كرايسلر

ناشر : لوح فكر

پدیدآور: م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ي‍م م‍ح‍ج‍وب

خاطرات مديريت در كرايسلر

خاطرات مديريت در كرايسلر

ناشر : لوح فكر

پدیدآور: م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ي‍م م‍ح‍ج‍وب