آس‍ي‍ب ش‍ن‍اس‍ي  اج‍ت‍م‍اع‍ي  : (ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ي  ان‍ح‍راف‍ات )

آس‍ي‍ب ش‍ن‍اس‍ي اج‍ت‍م‍اع‍ي : (ج‍ام‍ع‍ ...

ناشر : آواي ن‍ور

پدیدآور: ه‍داي‍ت ال‍ل‍ه س‍ت‍وده

آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)

آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات ...

ناشر : آواي نور

پدیدآور: هدايت الله ستوده


آسيب شناسي اجتماعي: (جامعه شناسي انحرافات اجتماعي)

آسيب شناسي اجتماعي: (جامعه شناسي انحرافا ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

پدیدآور: رح‍م‍ت ال‍ل‍ه ص‍دي‍ق س‍روس‍ت‍ان‍ي

جامعه شناسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي با رويكرد انتظامي

جامعه شناسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي ب ...

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

پدیدآور: سروش اميري