كارخانه هاي محصولات غذايي سنتي ايران

كارخانه هاي محصولات غذايي سنتي ايران

ناشر : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پدیدآور: سيدمهدي جعفري

محصولات غذايي سنتي ايران

محصولات غذايي سنتي ايران

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا

پدیدآور: عبدالرضا آقاجاني