اصول و مباني نگهداري در معادن

اصول و مباني نگهداري در معادن

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (تهران جنوب)، معاونت پژوهشي

پدیدآور: مهدي اميرافشاري

نگهداري در معادن

نگهداري در معادن

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: محمد ابراهيم پور